Grup Çalışmaları

Grup Çalışmaları

Grup Çalışmaları

 

SINAV DESTEK GRUPLARI

 

Programın amacı:

Öğrencilerin sınava ilişkin olumsuz atıflarını değiştirmeyi ve gevşeme egzersizleriyle anksiyete yönetimini öğrenmelerini, öğrenilen bilgileri sınav ortamına aktarabilmelerini hedeflemekteyiz. 6 Oturumda gerçekleştirilen grup çalışmaları sonucunda birey sınav sırasında oluşabilecek fiziksel belirtileriyle baş etmeyi, olumsuz düşünce ve inançlarını daha fonksiyonel olanlarla değiştirmeyi öğrenmektedir.

Her biri ortalama 60-90 dk. Süren oturumların her birinde katılımcılara hedeflenen kazanımları elde etmeleri yönünde etkinlik, tartışmalar ve psikodrama çalışmaları düzenlenmektedir. Oturumlarda etkinlikler çerçevesinde hedeflediğimiz kazanımlar:

1. Oturum: Grup üyelerinin kaygı kavramının ne olduğu ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlama.

2. Oturum: Sınav kaygısına neden olan özellikleri keşfetme, sınav sırasındaki duygu ve düşüncelere ilişkin iç görü geliştirme yoluyla, sınav kaygısına ilişkin farkındalık oluşturma.

3. Oturum: Sınav kaygısının vücutta yarattığı fizyolojik belirtileri ve duygu-düşüncelerde yarattığı belirtileri tanıma ve anlama.

 4. Oturum: Grup üyelerinin sınav kaygısına ilişkin akılcı olmayan düşünce sistemlerini tanımalarını ve bilişsel-davranışçı yöntemlerle bu düşünce sistemi hakkında içgörü kazanmalarını sağlama.

 5. Oturum: Sınava ilişkin işlevsel olmayan düşüncelerin yerine, akılcı düşünce özelliklerini kavrayarak, grup üyelerinde kaygı yaşanmayan bir sınav ortamındaki davranışların yerleşmesini sağlama.

6. Oturum: Sınav kaygısının fizyolojik ve psikolojik tüm belirtileriyle nasıl baş edileceği hakkında genel değerlendirme.

Oturumlar sürecinde aynı zamanda verimli ders çalışma yöntemleri, hafızayı daha etkin kullanabilme ve öğrenilen bilgileri sınava yansıtabilme yöntemleri, üzerine de bilgiler verilmektedir.

 

DUYGUSAL ZEKA GRUP ÇALIŞMASI                                                                                                   

(7-12 yaş )                                                                                                                                                                            

      Duygusal zeka, duyguları tanıma, anlama, analiz etme, duyguları düşüncede kaynaştırma, duygusal bilgiyi kullanma ve entelektüel duygusal gelişimi destekleme, duyguları düzenleme yeteneğidir 

  Duygusal Zeka Neden Önemlidir? 

 Son yıllarda çocuklara ilkokulda uygulan IQ testi sonuçlarının yaşamlarında başarılarını garantilemediği, hatta yansıtmadığı, anlaşılmıştır. IQ’ su yüksek olan çocukların neden daha başarılı olmadığı araştırılmış ve EQ  (duygusal zeka)  kavramı iyice önem kazanmıştır. 

Günümüzde bireylerin hayatlarını yönlendirmede, mutlu ve başarılı olmalarında duygusal zekanın etkisinin daha fazla olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni; düşünme yeteneğinin zeka ile sınırlı olup, istek   ve motivasyonun duygusal zekanın ürünü olmasıdır.  

EQ ‘su yüksek olan bireyler, kendilerini tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olan duygularını kontrol edebilen ve etkili ilişkiler kurabilen, iş yaşamında başarılı olabilen kişilerdir.  

 Duygusal Zeka (EQ) ve Bilişsel Zeka (IQ) Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? 

Zeka kavramı daha çok akademik başarıyı sağlayan “bilişsel potansiyeli” vurgulamaktadır. Ancak sosyal ilişkilerde yeterli olmada, yaşama uyum ve yaşamda başarılı olmada duygusal yeti ve potansiyelin çok önemli olduğu açıktır. IQ ise konsantrasyon, madde organizasyonu, planlama, kelimeleri kullanma, anlama ve onları gerçeklere göre düzenleme ile ilgilidir. Duygusal zeka, IQ’nun aksine geliştirilebilmekte ve yükseltilebilmektedir.  

        Duygusal zeka, hayatın her anında, yaşamsal bir beceri olarak kullanılır. Çünkü tavırlarımızı; düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız oluşturur. Nasıl hissediyorsak öyle düşünürüz ve sonra da hissettiğimiz gibi davranırız. 

  Programın Amacı Nedir? 

Grup üyelerinin, duygusal zekanın temel kavramlarını öğrenerek bunları yaşamalarında uygulamaya geçirmeleri ve duygusal yaşantılarının, duygusal zeka anlaşılarak yeniden düzenlemesine, bir grup yaşantısı yoluyla yardımcı olmaktır.Programının temeli aşağıda belirtilmiş olan 5 öğeden oluşmaktadır;

             Grup üyelerinin,

 1. Duygusal zeka ile ilgili genel bilgi sahibi olmaları, duygunun doğası ve nedenlerini öğrenmeleri.

 2. Kendi duygularının farkına vararak nelere ve nasıl tepki verdiklerini bulabilmeleri.

 3. Başkalarının duygularının farkına varabileceklerini kavramaları.

 4. Grup üyelerinin empati terimini tanımaları ve hayatlarında bilinçli şekilde kullanmaları.

 5. Grup üyelerinin olumsuz duygularla baş edebilmeleri, kendilerini motive edebilmeleridir.

       Süre:10 oturum

   

   

  ÖFKE YÖNETİMİ GRUP ÇALIŞMASI

                 Öfke duygusu doğal bir duygudur.Bu duygu insanın doğasında vardır.Bu açıdan bakıldığında öfkenin açığa çıkmasının engellenmek gerekmez, önemli olan öfkeyi nasıl yöneteceğinizdir.Kişi tüm diğer duygular gibi öfke duygusunu da tanıyıp, kabul ederek sağlıklı bir biçimde ifade edebilme becerisi kazanmalıdır.

  Amaç:

                  Grup üyelerinin öfke duygusu ile bilgi sahibi olmaları, doğasını ve nedenlerini öğrenmeleri

                  Kendi öfkelerini fark ederek nelere ve nasıl öfkelendiklerini fark etmeleri

                  Grup üyelerinin Seçim Kuramının temel felsefesini ve kavramlarını öğrenerek, öfke duygularını tanıyabileceklerini, anlayabileceklerini ve denetleyebilmeyi öğrenmeleri

                  Grup üyelerinin yaşam sürecinde öfkelerini ifade edebilmeyle ilgili olarak gerçekçi seçimler yapmalarını

                 Bireylerin doğal bir duygu olan öfkelerini tanıyıp anlayarak, sorumluluk üstlenerek, gerçeklik bağlamında, yeniden dışa vurabilmeleri

                  Bu program, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlar çerçevesinde bireylerin;

                  Yoğun bilgi edinme sürecinden geçirilmesi

                  Sorunla ilgili farkındalık düzeyinin arttırılması

                  Sorunun çözümüne yönelik etkili baş etme becerilerinin geliştirilmesi

                  Becerilerin grup ortamına konması

                  Kazanılan becerilerin gerçek yaşama aktarılmasını hedeflemektedir.

                  Süre: 11 Oturum

   

   

  SOSYAL KAYGI GRUP ÇALIŞMASI

   

  (YETİŞKİN)

   

  Sosyal Kaygı, kişinin tanımadığı insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün önünde olabileceği durumlarda, belirgin ve sürekli korku duyması, küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı biçimde davranacağından korkmasıdır.

              Çekingenlik ve sosyal kaygı depresyon ve madde bağımlılığından sonra günümüz dünyasında yaygınlığı ile oldukça önemli bir sorun oluşturmaktadır. Sosyal kaygı kişilerin diğerleri ile ilişkilerini ve yaşamlarını etkileyen önemli bir sorundur.Belirtilerinin diğerleri tarafından kolaylıkla fark edilmesi ve günlük yaşam etkinliklerini sınırlaması birey için yaşanan problemlerin olumsuz etkisini arttırmaktadır.

   

  Sosyal Kaygı Neden Ortaya Çıkar?

   

  Biyolojik etkenler

              Çevresel etkenler;

  Travmatik yaşantılar

  Yaşamın değişik dönemlerinde karşılaşılan başa çıkma sorunları

   

  Sosyal Kaygı Grup Çalışmasının amacı:

   

              Sosyal kaygıya ilişkin bilgi sahibi olma

              Sosyal kaygı sırasında bedensel tepkileri kontrol edebilme

              Sosyal kaygı üzerinde etkili olan olumsuz otomatik düşünceleri değiştirebilme

              Sosyal kaygıya ilişkin olumsuz temel inançları değiştirebilme

              Benlik saygısını geliştirebilme

              Sosyal durumlara ilişkin sosyal becerileri kullanabilme

              Sosyal durumlarda girişken davranabilme

              Sosyal kaygının yaşandığı durumlarla karşı karşıya gelerek kaygıyla başa çıkmaya yardım edecek davranışlarda bulunabilme

             onaylanmama tehlikesi ile başa çıkabilme

    Süre:

  13 oturum

  SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

   

  (Çocuk Grubu)

   

  SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMININ HEDEFLERİ 

  Sosyal beceri eğitimi programının ana hedefi çocukların kişisel farkındalık kazanmaları ve sosyal beceri geliştirmeleridir. Bunu yaparken çocukların yaratıcılıklarını da kullanmalarına elverişli bir ortam yaratmak amaçlanmıştır.

  HEDEF GRUBU 

  Programın hedef grubu ilköğretim 1, 2, 3,4 ve 5. sınıfta öğrenim gören çocukları kapsamaktadır.

  İÇERİK 

  • Kendini tanıma

  • Duyguları tanıma

  • İletişim becerisi

   Süre:8 oturum